Aktualności, ETAP II

II Etap, Działanie 1

Cel: Badanie sposobów otrzymywania preparatu mikrobiologicznego będącego elementem nowej technologii produkcji buraka cukrowego

W oparciu o zakupioną, w ramach kosztów inwestycyjnych projektu, instalację biotechnologiczną do hodowli bakterii typu Bacillus wyznaczono parametry hodowli takie jak: temperatura, nadciśnienia hodowli, ciśnienia w fermentatorze, pH, OD, poziomu piany, nasycenia tlenem, stężenia O2.
Celem przeprowadzonych eksperymentów była maksymalizacja produkcji biomasy badanego szczepu bakterii z rodzaju Bacillus w hodowlach okresowych lub okresowych z zasilaniem oraz uzyskanie wysokiej liczebności przetrwalników. Zakres zadań obejmował optymalizację składu pożywek oraz dobór warunków hodowli. W badaniach testowano 2 podstawowe źródła węgla: glukozę oraz sacharozę.

Schemat propagacji hodowli bioreaktorowych: