Aktualności, ETAP II

II Etap, Działanie 2/1

Cel: Analiza jakości preparatu mikrobiologicznego wykorzystywanego w nowej technologii produkcji buraka cukrowego

Działanie:

Analiza czystości mikrobiologicznej preparatu z wykorzystaniem tradycyjnych technik mikrobiologicznych: posiewów i preparatów mikroskopowych

Celem działania była ocena czystości mikrobiologicznej preparatów uzyskanych na zakupionej w ramach kosztów inwestycyjnych projektu instalację biotechnologiczną poprzez wykonanie posiewów na różne podłoża mikrobiologiczne oraz poprzez barwienie preparatów z wykorzystaniem barwienia Grama oraz barwienia metodą Schaeffera-Fultona (różnicowanie komórek wegetatywnych oraz form przetrwalnych bakterii

Zdjęcie. Podłoża mikrobiologiczne wykorzystywane do badań.

Wykorzystano podłoża mikrobiologiczne o różnych właściwościach:

  • Podłoże Bacillus ChromoSelekt agar z dodatkiem polimyksyny B - podłoże selektywne, różnicującym bakterie z rodzaju Bacillus.
  • Podłoże PDA oraz Sabouarda - podłoża mikrobiologiczne wykorzystywane do hodowli grzybów. Są to jednak podłoża nieselektywne, na których możliwy jest również wzrost bakterii.
  • Podłoże Rose Bengal z chloramfenikolem - podłoże selektywne warunkujące wzrost grzybów oraz hamującym wzrost bakterii.

Podłoże PDA.
Wzrost tylko bakterii.

Podłoże Rose Bengal z chloramfenikolem. Brak wzrostu mikroorganizmów.

Podłoże Sabouarda.
Wzrost tylko bakterii.

Podłoże Bacillus
ChromoSelect agar. Brak wzrostu mikroorganizmów.

Dla wszystkich badanych preparatów biologicznych, w posiewach wykonanych na podłożach wymienionych w tabeli 2, nie stwierdzono zakażenia mikrobiologicznego.

Analiza mikroskopowa potwierdziła brak obcych morfologii komórek w preparatach barwionych metodą Grama oraz metodą Schaeffera-Fultona. Barwienie Grama potwierdziło obecność bakterii Gram dodatnich.

Obraz mikroskopowy preparatu biologicznego barwionego metodą Grama.

Obraz mikroskopowy preparatu biologicznego barwionego metodą Schaeffera-Fultona.